Regulácia zdravotnej starostlivosti v kraji bude môj prvý krok v prípade zvolenia za župana, tvrdí podnikateľ a Bratislavčan, PhDr. Martin Jakubec, PhD. nezávislý kandidát na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) vo voľbách do VÚC ktoré sa konajú 4. novembra 2017.

Téma pôsobnosti Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) župy, je nepoznanou témou pre ľudí, a preto aj zorientovanie sa v právomociach župy, nie je celkom jednoduché. Robím tak preto, aby som v tejto zložitej veľmi sofistikovanej téme pomohol zorientovať sa aj bežným ľuďom, ktorí nemusia byť presne fokusovaní na funkciu župy, financií, regionálnom zdravotníctve či sociálnej starostlivosti a vedie ma k tomu úprimný dôvod, aby sme išli naozaj po vecných argumentoch.

Budem sa v mojom stanovisku  venovať, predovšetkým pohľadu ich vynakladania na zvyšovanie kvality a efektívnosti zabezpečovania poskytovania zdravotnej starostlivosti vo väzbe na pacienta ktorý musí byť na prvom mieste ako je zakotvené v PVV na roky 2016-2020. Meradlom dosiahnutia tejto efektívnosti musí byť Ústava čl. 40 v ktorom je zakotvené že občan má ústavné právo na ochranu zdravia….Toto právo je garantované štátom ako verejným poskytovateľom zdrav starostlivosti.

 

Ak do zdravia zdravých ľudí investuje každý rezort časť svojich zdrojov (nie iba finančných) umožní to nie len zlepšiť zdravie, ale bude to mať pozitívny vplyv na dlhodobý sociálny a hospodársky vývoj krajiny. Investície do zdravotníctva a do zdravotnej starostlivosti orientovanej na výsledky zlepšia zdravie chorých a identifikujú zdroje ktoré sa môžu uvoľniť na riešenie rastúceho dopytu v rezorte zdravotníctva.

Treba zdôrazniť, že pozitívny vývoj v podobe nového zákona o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia je skôr následkom povinnosti plnenia predvstupových kritérií do EÚ než pocitu vnútornej potreby. Dôkazom toho je, že v reálnej praxi stále nebádať primeraný kvalitatívny posun. V uplynulom období bola časť kompetencií týkajúcich sa starostlivosti o zdravie prenesená do kompetencie samosprávy. Dôsledkom tejto nedokonanej decentralizácie je oslabenie integrity manažmentu zdravotnej starostlivosti a determinantov zdravia, čo má negatívny vplyv na spoločnosť z pohľadu starostlivosti o zdravie.

Stále však existujú oblasti, ktorých aktuálny stav, vývoj a interné procesy zjavne zaostávajú a vzniká zväčšujúci sa rozdiel medzi potrebou a realitou. Jednou z takých oblastí je aj regionálna zdravotná starostlivosť o zdravie, v kontexte vývoja a stavu determinantov zdravia. Nedokonanej z pohľadu fiškálnej decentralizácie, a nie celkom jasného účelu prenosu niektorých kompetencií.

V uplynulom období výkonu funkcie župana Pavlom Frešom nebola vykonaná skoro žiadna pozitívna zmena smerom k občanom z regiónu Bratislavského kraja.

Čo chýba ľudom v kraji a obciach? Odpoveď je špecialisti, ambulancie, pediatri atď. Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia v správe a pôsobnosti samosprávneho kraja (BSK) lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starých občanov, a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, DSS, hospicov, a podobných typov zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu. Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi absolútne poddimenzované. Lekári a aj zdravotnícky personál ošetrovateľov nie sú dostatočne motivovaní k svojej práci. Svoju prácu ale robia s citom a láskou k ľudom. Zaslúžia si lepšie odmeny za ich výkon. V prípade zvolenia do funkcie župana ich posilním tak, že budem mimoriadne odmeňovať lekárov aj personál špeciálnymi odmenami županom.

Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali.   Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce.
Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia.

 

Budem sa snažiť zapojiť verejnosť do manažmentu na národnej a regionálnej (krajskej) úrovni. Vytvorím regionálny ekonomický model pre posilnenie regionálneho zdravotníctva a lekárov špecialistov, ktorí budú pôsobiť na území BSK. Na mysli mám aj dosluhujúcich lekárov špecialistov ale aj prijatie nových, mladých a nádejných lekárov. Regulatív budem zameriavať aj na dostupnosť ponuky cenovo prístupných ale kvalitných špeciálnych tovarov vrátane liekov a služieb pre starších ľudí ako aj náklady spojené s umiestňovaním starších občanov do zariadení ktoré si veľa krát nevedia dovoliť zaplatiť, pretože náklady na mesiac veľa krát presahujú trojnásobok starobného dôchodku. Ako župan budem spolu financovať dotáciami znevýhodnených starších občanov dorovnaním nákladov na umiestnenie v zariadení sociálnej starostlivosti. Záleží mi na kvalite života staršej generácie. Jedná sa o komplexný problém, ktorý nie je len ekonomickým ale aj morálnym voči ľuďom ktorí celý život pracovali a na sklonku života si nevedia dopriať ani základnú sociálnu službu v núdzi.  V prípade zvolenia do funkcie župana bude sociálna starostlivosť podporená županom kraja garantovaná!

Za hlavné taktické úlohy v tomto smere považujem hlavne posilniť regionálne zdravotníctvo. Motivovať mladých ľudí k výkonu zdravotnej starostlivosti, udržať si lekárov doma v kraji, aby neodchádzali mimo krajiny. Lepšie odmeňovať lekárov a zdravotné sestry mimoriadnou odmenou od župy za zásluhy. Navyše je potrebné postaviť filozofiu ústavných zariadení na trojúrovňovom modeli, pričom na prvej úrovni bude treba vytvoriť dobudovaním vybraných fakultných nemocníc tri univerzitné nemocnice ako koncové zariadenia na najvyššej úrovni kvality, nadregionálne klastre poskytovania zdravotnej starostlivosti, centrá medicínskeho vzdelávania a výskumu, informačnej základne zdravotníctva, na druhej úrovni zriadiť fakultné nemocnice a špecializované národné centrá na území BSK, a napokon, na tretej úrovni zriadiť ostatné (rehabilitačné ozdravovne) zdravotnícke zariadenia (štátne, v pôsobnosti VÚC, súkromné).

Kvalita zdravotnej starostlivosti má viacero rozmerov z rôznych pohľadov – pacienta, poskytovateľa, platiteľa a štátu. Do kritérií kvality možno zahrnúť najvyššiu možnú odbornú starostlivosť, efektívne využívanie zdrojov, minimálne riziko pre pacienta, spokojnosť pacienta, ako aj včasnosť poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Na Slovensku sa podľa zákona museli zaviesť , najmä v nemocniciach, rôzne systémy manažérskej kvality. Problémom kvality samotnej starostlivosti však zostáva skutočnosť, že nie sú vypracované odborné kritéria na správne poskytovanú zdravotnú starostlivosť. Kvalita starostlivosti súvisí v prvom rade s vypracovaním správnych diagnostických a liečebných postupov a s vypracovaním katalógu výkonov. Kvalita musí byť predovšetkým merateľná.

Regulácia udeľovania licencií – optimalizácia prerozdeľovania ľudských zdrojov – v súčasnosti je príliš veľa lekárov – špecialistov v ambulantnej sfére a nedostatok v ústavnej starostlivosti. Takisto je potrebné podporiť, aby absolventi lekárskych fakúlt mali záujem o špecializáciu praktického lekára, na tento účel je nutné zaviesť motivačné mechanizmy.

Vzdelávanie je potrebné najmä v ošetrovateľstve, pretože už v krátkodobom horizonte vznikajú vážne problémy s poskytovaním zdravotnej starostlivosti nie kvôli finančným problémom, ale pre absenciu kvalifikovaného personálu.

Aj mix sociálnej a zdravotnej starostlivosti – lôžkové zariadenia sú často využívané /zneužívané na zabezpečenie sociálnej starostlivosti a služieb hlavne pre starších a to najmä v dôsledku obmedzenej dostupnosti domovov dôchodcov, hospicov, a podobných zariadení. Toto využívanie, patriace do sociálnej sféry, odoberá zdroje zdravotníctvu.

Personálne zabezpečenie zdravotníctva je obzvlášť závažný problém. Priemerné platy v zdravotníctve sú v porovnaní s inými sektormi nízke. Klesá atraktivita lekárskeho povolania, rastie priemerný vek lekárov. Rastú možnosti pracovnej mobility v rámci EÚ. Ešte vypuklejšie problémy sú u zdravotných sestier, kde výrazne rastie dopyt po ich službách na rozhraní zdravotníctva a sociálnej sféry u starých ľudí. Nedostatok sestier na niektorých oddeleniach je akútny. Redukcia siete nemocníc len na chvíľu tento problém oddiali. Je nedostatočná diferenciácia lekárov podľa kvality a produktivity práce. Lekári v čoraz väčšej miere preferujú privátnu prax alebo privátne zdravotnícke zariadenia. Chápanie sektora zdravotníctva ako nákladového, ktorý spotrebúva verejné zdroje, nezlepšuje jeho pozíciu. V skutočnosti je to ekonomicky produktívny sektor. Možno totiž merať nielen zdravotné, ale aj ekonomické prínosy jednotlivých zdravotníckych zariadení.

Novým javom je jednotný európsky priestor na poskytovanie zdravotnej starostlivosti. Ideou EÚ je, aby „euroobčania“ mohli čerpať zdravotnú starostlivosť v ľubovoľnej krajine v rámci EÚ. V dôsledku nerovnakých cenových hladín zdravotníctva v SR a v západoeurópskych krajinách môže čerpanie zdravotnej starostlivosti našimi občanmi v zahraničí , ako aj využívanie nášho dotovaného sektora občanmi iných krajín, narušiť finančnú stabilitu sektora. Obzvlášť aktuálny je rozpad medzigeneračnej solidarity. Sociálny štát je v podstate založený na medzigeneračnej solidarite, kde pracujúci prispievajú na svojích rodičov a financujú výchovu svojích detí. Terajšia hodnota koeficientu plodnosti na úrovni 1,25 (pri potrebnej hodnote koeficientu plodnosti 2,1) znamená, že veľká časť terajšej generácie odmietla investovať do následujucej generácie, ale pritom očakáva, že v dôchodkovom veku bude financovaná pracujúcimi (aj v oblasti zdravotnej starostlivosti) Budúca generácia pracujúcich (generácia detí) bude nespokojná so zvýšenou záťažou zdravotníctva a bude vytvárať tlak na zníženú mieru solidarity.

Strategické  ciele:

Optimalizovať podiel štátnych a privátnych zdrojov v jednotlivých častiach systému poskytovania zdravotnej starostlivosti.

Na základe verejnej diskusie a celospoločenského konsenzu explicitne definovať rozsah zdravotnej starostlivosti hradený z verejných zdrojov.

Prostredníctvom vytvorenia Národného zdravotného informačného systému a Národného zdravotného portálu v rámci e-Health poskytnúť pre riadenie, reguláciu a kontrolu aktérov v rezorte a celého rezortu správne informácie v správnom čase a na správnom mieste.

Uchádzam sa o Vašu priazeň milí spoluobčania nášho kraja, ale aj celého regiónu a krajiny. Som rodený Bratislavčan, človek mladý, nezaťažený, fokusovaný na problémy bežných ľudí, zapálený pre dosiahnutie výsledku pre blaho všetkých občanov aj za cenu verejného bitia sa za pravdu. Budem rád, ak podporíte mňa ako nezávislého kandidáta na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja.

 

PhDr. Martin Jakubec, PhD.

Nezávislý občiansky kandidát na predsedu BSK
www.jakubeczupan.sk

 

Komentáre

 • 720p izle Odpovedať

  A big thank you for your article. Really thank you! Really Cool. Susann Theodor Benjie

  10. decembra 2020 na 3:44
 • filmi izle Odpovedať

  Everything is very open with a precise clarification of the issues. Coriss Leeland Lumbard

  14. januára 2021 na 3:48
 • film izle Odpovedať

  You made some decent factors there. I looked on the web for the problem and found most people will go along with with your website. Jania Granger Allistir

  17. januára 2021 na 2:00
 • erotik Odpovedať

  Thanks for sharing, this is a fantastic blog post. Awesome. Ellynn Morgan Avi

  25. januára 2021 na 15:49
 • dublaj Odpovedať

  PSN Generator, we strive to be running out of interested people. Sibby Lion Boggs

  29. januára 2021 na 19:47
 • yabanci Odpovedať

  Thankfulness to my father who shared with me on the topic of this weblog, this weblog is in fact awesome. Kirsten Augie Olive

  30. januára 2021 na 5:45
 • movie online Odpovedať

  I used to be able to find good info from your blog articles. Reiko Barnabe Anastasie

  30. januára 2021 na 23:16
 • 720p Odpovedať

  Enjoyed every bit of your article. Really looking forward to read more. Fantastic. Frances Ephrem Shamrao

  31. januára 2021 na 1:28
 • dizi Odpovedať

  Etiam id facilisis lorem. Aliquam eleifend orci ligula, sit amet posuere lectus egestas vitae. Morbi et felis vestibulum, euismod magna in, tempor enim. Etiam id facilisis lorem. Aliquam eleifend orci ligula, sit amet posuere lectus egestas vitae. Morbi et felis vestibulum, euismod magna in, tempor enim. Eleen Rodney Florette

  31. januára 2021 na 11:27
 • canli Odpovedať

  Enjoyed every bit of your blog article. Much thanks again. Valida Pavel Hephzipah

  31. januára 2021 na 16:55
 • dizi izle Odpovedať

  There is definately a lot to find out about this subject. I like all of the points you made. Saree Mortimer Zahavi

  31. januára 2021 na 20:08
 • netflix Odpovedať

  Thanks as always for reading, Dave. I appreciate your kind words. Hertha Ugo Zohar

  1. februára 2021 na 6:12
 • donmadan Odpovedať

  Your style is very unique compared to other folks I have read stuff from. Many thanks for posting when you have the opportunity, Guess I will just bookmark this web site. Lotty Raimundo Morel

  1. februára 2021 na 8:06
 • torrent Odpovedať

  This plugin has some additional features when compared to the rest above, the most important. Crystie Bay Desiree

  1. februára 2021 na 11:01
 • watch Odpovedať

  Hey there. I found your web site via Google at the same time as looking for a comparable matter, your website got here up. It seems good. I have bookmarked it in my google bookmarks to visit then. Marji Gordon Laurita

  1. februára 2021 na 13:35
 • movie download Odpovedať

  Integer ante arcu, accumsan a, consectetuer eget, posuere ut, mauris. Nesta Inglebert Littman

  1. februára 2021 na 23:14
 • hindi movie Odpovedať

  Everything is very open with a really clear description of the challenges. It was truly informative. Your site is useful. Many thanks for sharing! Tuesday Leon Norris

  2. februára 2021 na 1:14
 • movie online Odpovedať

  I like what you guys are up also. Such intelligent work and reporting! Keep up the excellent works guys I??ve incorporated you guys to my blogroll. I think it??ll improve the value of my website . ??The part can never be well unless the whole is well.?? by Saul Bellow. Bobette Stearn Benoite

  2. februára 2021 na 3:49
 • movie download Odpovedať

  Hello Dear, are you in fact visiting this website daily, if so after that you will definitely obtain pleasant know-how.| Luciana Hunter Thormora

  2. februára 2021 na 5:16
 • hindi movie Odpovedať

  My coder is trying to convince me to move to .net from PHP. Marlane Albie Hesky

  2. februára 2021 na 5:34
 • series online Odpovedať

  The fact that there will be no official website of the cryptomoneda that belongs to a single business group already gives us to understand that there is no organization that wants to be profitable with this, I think it is an excellent job that is being carried out Kathy Brant Eldrida

  2. februára 2021 na 9:46
 • altyazili Odpovedať

  Pola makan dengan jadwal teratur memang salah satu cara ajarkan pola hidup sehat buat anak-anak kita. Valerye Igor Sergeant

  2. februára 2021 na 12:34
 • torrent Odpovedať

  So glad to know I am not the only one who was taught that! My mother was from deep East Texas and brought many of her sayings and traditions to South Texas when she married my father. I was also taught to cross my fingers when I passed a cemetery. Jillayne Maurice Marysa

  2. februára 2021 na 16:11
 • online Odpovedať

  Oh my goodness! an outstanding short article dude. Thanks Nonetheless I am experiencing problem with ur rss. Don?t understand why Incapable to register for it. Exists anybody obtaining the same rss problem? Anybody that recognizes kindly respond. Thnkx Juana Garek Olivia

  6. februára 2021 na 12:06
 • altyazili Odpovedať

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your site, how can i subscribe for a blog website? The account aided me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea Charlot Ware Grondin

  7. februára 2021 na 21:38
 • altyazili Odpovedať

  I not to mention my pals happened to be viewing the excellent things found on your web page while suddenly I had a horrible suspicion I never expressed respect to the site owner for them. The guys had been absolutely glad to read all of them and have in truth been enjoying these things. Appreciate your genuinely well helpful as well as for opting for variety of outstanding things millions of individuals are really needing to understand about. My very own sincere apologies for not saying thanks to you earlier. Ilka Chen Ella

  8. februára 2021 na 7:13
 • dizi Odpovedať

  Magnificent beat ! I wish to apprentice while you amend your website, how can i subscribe for a blog site? The account helped me a acceptable deal. I had been tiny bit acquainted of this your broadcast provided bright clear idea Idalina Vasily Obidiah

  8. februára 2021 na 11:29
 • dizi Odpovedať

  My partner and I stumbled over here by a different web page and thought I may as well check things out. I like what I see so now i am following you. Look forward to going over your web page for a second time.| Abbi Ferguson Deanne

  8. februára 2021 na 15:22
 • mp3 Odpovedať

  Highly energetic article, I liked thqt bit. Will there be a part 2? Cordula Antonius Fernandina

  9. februára 2021 na 9:21
 • mp3 Odpovedať

  I learn something new and challenging on blogs I stumbleupon everyday. Kattie Tarrance Taryne

  9. februára 2021 na 11:46
 • שירותי ליווי בתל אביב Odpovedať

  Hey there! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have here on this post. Ill be coming back to your blog for more soon.

  7. júla 2022 na 14:53
 • Israel night club Odpovedať

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read articles from other writers and use something from other sites.

  30. júla 2022 na 20:04
 • דירה דיסקרטית בתל אביב Odpovedať

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people dont speak about such issues. To the next! Best wishes!!

  16. augusta 2022 na 7:06
 • eski rahatiniz olmayacak Odpovedať

  vurcazkircazpatliycaz.y5n3i0v7U6ny

  20. decembra 2023 na 22:39
 • twiforked Odpovedať

  twiforked xyandanxvurulmus.SgsbAxYlnXPp

  31. decembra 2023 na 22:20

Pridaj komentár