K téme zlepšenia fungovania nášho kraja odpovedá nezávislý kandidát na predsedu a poslanca BSK, podnikateľ a generálny manažér Východoeurópskej agentúry pre rozvoj, PhDr. Martin Jakubec, PhD.

 

 1. Akú máte predstavu a aké konkrétne kroky máte v pláne podniknúť pre
  podporu rozvoja cyklotrás na území BSK?

Momentálne nemáme vybudované základné cyklotrasy cez Bratislavu a okolie. Žiaľ, všetci vieme, že najlepšie sa bikuje v Rajke a v Rakúsku. V Bratislave cyklotrasy nie sú vybudované, ale sú len nakreslené na chodníkoch. Preto pohyb peších a cyklistov  Bratislave a okolí sa stáva pomerne adrenalínovou záležitosťou.

Cyklistika v kraji  je prioritou môjho volebného programu. Chcem spolu s občanmi – a cyklistami  sledovať transparentnosť  a efektívne vynakladaných  peňazí. Mesto Bratislava a BSK vzájomne v tejto oblasti nespolupracujú. Vedenie mesta a BSK presadzujú hlúposti,  ako vyznačenie okruhu – pruh pre cyklistov Starého Mesta alebo trasu na Starohájskej. Cez mesto má tiež prechádzať európska cyklistická cesta z Nórska do Grécka.

Všetci vieme, že  BSK čerpá na cyklotrasy či na bikesharing státisíce eur  až milióny eur eurofondondov  a z Integračného regionálneho operačného programu, no nakoniec len namaľujú na chodník akože cyklotrasy  olejovými farbami. Aj preto sú v Bratislave cyklisti dosť arogantní, lebo sú dezorientovaní. Nechtiac  križujú aj miesta, kde nemajú čo hľadať.

Urobím všetko, aby  sa skvalitnilo 25 km existujúcich a čoraz intenzívnejšie používaných skutočných vyhradených cyklistických chodníkov (v prepočítaní na počet obyvateľov by mala mať Bratislave rádovo viac cyklistických trás).

Požiadam kontrolné orgány prehodnotenie efektívnosti BSK  vynakladania  miliónov  v eur na cyklodopravu. Zruším obmedzenia, aby cestujúci nebol  povinný zakúpiť si pre svoj bicykel dovozný cestovný lístok v hodnote 0,35 eur. ale cestujúci s bicyklom by cestoval bez poplatku.

 1. Čo si myslíte o projekte integrovanej dopravy BSK, tak ako je dnes v
  súčasnej podobe?

Projekt integrovanej dopravy hodnotím kladne. Budem koordinovať ďalšie etapy spriehľadnenia a zmien v tarifnej, dopravnej a informačnej oblasti spoločnosti  Bratislavská integrovaná doprava, a.s. tak, aby obyvatelia menej cestovali svojimi osobnými autami a šetrili životné prostredie.

Nie som presvedčený o takom veľkom počte tarifných zón, ako je doteraz. Rovnako  nie je vytvorený jednotný informačný systém pre všetky prepravné subjekty na území BSK. Sú rezervy pri označovaní vozidiel, pri on-line dopravných informáciách na cestovanie a orientáciu v dopravnom systéme. Preverím toky financovania a platieb v Bratislavskej integrovanej doprave a softwarových firiem, ktoré poskytujú tu služby riešenia.

Preverím efektívnosť konzultačných štúdií, akými boli „Plán dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja“ ktoré stáli státísíce eur a svojou výpovednou schopnosťou  neposlúžili potrebám dopravnej obslužnosti Bratislavského kraja.

Kto žil v Londýne, určite pozitívne hodnotí platené zóny vstupu vozidiel do stredu tohto megapolisu.  Inými slovami, v strede Londýna takmer nevidíte súkromné autá, lebo platia ohromné sumy vstupu do zón na deň. Určite budem presadzovať zóny vstupu vozidiel do Bratislavy. teda vstup súkromných vozidiel centra Bratislavy musí byť spoplatňovaný.

 1. Ste s ním spokojný alebo vidíte možnosti na jeho zlepšenie?

Problémy v bratislavskej doprave sa nevyriešia dokiaľ, nebude existovať v Bratislave  obdoba viedenského S-Bahnu,  teda doprava na tratiach, ktoré nebudú zdieľané s automobilovou dopravou.

Žiaľ, na Ministerstve dopravy už tak pätnásť rokov leží projekt zahustenia železničných zastávok na území Bratislavy.

 1. Ste za rozširovanie električkových tratí na území Hlavného mesta SR? (v
  kooperácii s mestom)

Jednoznačne. V koncepciách  Smart City v európskych metropolách  majú električky v rámci udržateľnej mestskej mobility svoje kľúčové miesto.  Kto žil v Dubline, vie ako rýchloelektrička  prebehne za pár minút celou mestskou  aglomeráciou.

 

 1. Prípadne za efektívnejšie využívanie železničných tratí na území Hl..m. SR alebo kraja s cieľom spájať blízke okresné mestá s Bratislavou?

 

 1. Ak áno, akým spôsobom?

Je mi ľúto, že vízia električkovej dopravy sa u pána Freša a Nesrovnala scvrkáva na  lanovkovú eufóriu developerov (prepojenia Mlynských Nív s Lidom).  Považujem za  časovo nereálnu druhú etapu dokončenia električkovej trate v Petržalke do r.2020.  Žiaľ, ani mesto Bratislava, ani súčastné vedenie  BSK nemajú jasnú reálnu koncepciu   električkovej dopravy v našom meste a kraji.

 

Ak by existovala  koľajová sieť zopár staníc kopírujúca oba strany Karpát s „ nohou“ v Petržalke – v tvare veľké „Y“, tak potom by sa za pár minút spojilo celé mesto. Šlo by o pár staníc. Napríklad,  dve-tri  stanice v  Petržalke, na cez Dunaj, stanica ako Nivy,  Centrum, Nové Mesto, Ružinov, Vrakuňa, Rača, Vajnory, ďalej stanica  Karlova Ves, Dúbravka a Devínska- Stupava.  Tak by bolo odstránených väčšina   problémov bratislavskej dopravy.  V tom vidím svoju prioritu svojich snáh. Je to tímový beh viacerých ministerstiev a samosprávy.

 1. Z pozície BSK udeľujete licencie pre regionálnych dopravcov v kraji.
  dnešným trendom je aj vo verejnej doprave prechod od naftových agregátov
  k elektrickým alebo vodíkovým, ci iným alternatívnym druhom
  .

Minulý rok v lete bol v Bratislave  „7. Európsky summit regiónov a miest “. Po prvý raz  sa takýto  summit so silným zastúpením regiónov a miest Západnej Európy predstavil  v Strednej a vo Východnej Európe. Sumit  pod gesciou predsedu Európskeho výboru regiónov pána M.Markkulu z Fínska jasne prezentoval,  ako bude  vyzerať koncepcia inteligentného mesta a trvalo udržateľného regiónu.

Osobne som  rád,  že  členovia z môjho volebného  tímu mali možnosť nadviazať priame kontakty na  Sumite euroregiónov z oblastí Smart City,  ako je informačný systém parkovacích zón- smart parking, logistike, autonómne vozidlá vo verejnej doprave, energetická efektívnosť budov, zelená budovy, inteligentné verejné osvetlenie vízia smart ciest (smart roads)a podobne.

Žiaľ pán Frešo tu neprezentoval silnú víziu BSK ako premeniť inováciu z informačných technológií a digitalizácie do potenciálu bratislavského  regiónu. Vyhodnotil len plány kohéznej politiky a čerpania štrukturálnych fondov. Stánok BSK bol skorej stánkom turistických bedekerov po Bratislave a okolí než silný a realizovateľné vízie.

 1. Máte nejakú predstavu kedy by mohli po cestách BSK jazdiť a poskytovať služby prepravcovia, ktorí budú využívať nové moderné technológie ako napríklad autobusy na elektrický pohon?

 

Súčasné vedenie BSK nemá startupy z oblasti čistejšej a ekologickejšej dopravy (elektrických vozidiel s palivovými článkami). S tým súvisí aj súčasná absencia politiky  licencovania BSK pre nových alternatívnych prepravcov s elektrickými alebo vodíkovými článkami technológiou

Ja a môj tím chápeme nutnosť takýchto startpov v kraji, a potrebu budovania  infraštruktúry dobíjania elektrických vozidiel na batérie.  Práve takéto  startupy či firmy pomôžu zlepšiť kvalitu ovzdušia. Musíme výraznejšie preferovať energiticky pasívne budovy,  eko-busy aj pri vstupoch  do plánovaných platených zón Bratislavy, selektovať labelingom ekologicky nezávadnú e-mobilitu.

 

 1. Pripúšťate, že by druh pohonu mohol byť rozhodujúci faktor pri zazmluvňovaní takýchto dopravcov v budúcnosti?

 

Sumit ako  bol „ 7. Európsky summit regiónov a miest “.  mi dal odpoveď na preferenciu licencovania  nových alternatívnych dopravcov v našom kraji: Tá môže efektívne nákladovo riešiť okrem osobných e-vozidiel aj e-dodávky, e-busy či kamióny z oblasti čistej a ekologickej dopravy v kraji.

 

 1. BSK má v správe stredné školy, regionálne cesty, sociálne a zdravotnícke zariadenia.

Táta otázka má pre mňa veľa podtém a časovaných mín. Osobne očakávam, že BSK  pri  správe stredných škôl, regionálnych ciest, sociálne a zdravotnícke zariadenia prinesie na svetlo veľa  insider informácií, ktoré ma môžu  zoskočiť až šokovať, pre ich netransprarentnosť a cynickú chamtivosť.

 

V rámci Bratislavy pre polmilióna obyvateľov je  mizivý počet samosprávnym krajom prevádzkovaných zariadení.  Celkovo mala župa vo všetkých svojich svojich  zariadeniach pre seniorov ku koncu roka  iba mierne nad  200  miest.  Bratislavský kraj  a jeho sociálne služby sú práve jednou z mála župných kompetencií a verejných služieb s ktorými môže suverénne narábať. Napríklad, starnutie obyvateľstva  v BSK ide ruka v ruke s akútnym nedostatkom sociálnych služieb a zariadení  pre seniorov. Premiestniť odkázaného človeka desiatky kilometrov od jeho bydliska, je komplikované pre neho a často  i pre jeho blízkych, kvôli odlúčeniu i návštevám.  Tým skôr  by preto malo platiť, že ak niektorú z kompetencií vykonávajú, mali  by  ju realizovať  v dostatočnom rozsahu a kvalite.

 

Pokiaľ  viem, žiadny konkrétny nový projekt zariadenie pre seniorov zásadnejšieho  zvýšenia kapacity  v BSK predložený nebol ani sa v posledných rokoch  nerealizoval.  Pri nedostatku kapacít dostupných verejných zariadení sociálnych služieb však na druhej strane existuje v oblasti stredného školstva prebytok kapacít a budovy patriace župe, ktoré sa tento účel používali, vo viacerých prípadoch zívajú prázdnotou.

 

Pritom logicky  by malo platiť, že ak má bratislavská  župa budovy, ktoré nevie využiť na pôvodný účel, mala by si ich snažiť použiť na výkon inej svojej kompetencie. A tak sa  menšie budovy, ktoré kedysi slúžili ako školy mohli a môžu zmeniť na zariadenia sociálnych služieb.  Kľudne by to mohli byť aj útulnejšie  zariadenia komunitného charakteru. Zatiaľ  tak nik na župe nekonal.

 

Pri ďalšom zvyšovaní počtu miest pre deti,  je vytváranie nových miest v existujúcich prevádzkovaných budovách materských a základných škôl a ich areáloch  výrazne lacnejšie ako budovanie úplne nových materských škôl alebo  rekonštrukcia zdevastovanej  stavby  a naviac nové miesta vieme tak  rozmiestniť rovnomernejšie po celom kraji.

 

Nepovažujem  za reálne, aby sme každú chátrajúcu budovu  v župe zachraňovali alebo búrali  z rozpočtu.   Prial by som si, aby župa budovy,  ktoré dostala do vienka pri svojom vzniku nielen udržiavala  v takom  stave, aby. používala ich na výkon svojich kompetencií  v prospech obyvateľov kraja.

 

Budem pozorne sledovať efektivitu vynakladaných zdrojov, konktrétne, ako spoločnosť Regionálne cesty , a.s. spravuje a udržuje  cesty II. a III. triedy Bratislavského samosprávneho kraja v celkovej dĺžke viac ako 500 km. Budem sledovať činnosť spoločnosti Regionálne cesty , a.s. Ich  čerpanie  dotácií a  ako zabezpečujú  plnenie štátnej koncepcie diaľnic a ciest zosúladenej s koncepciou BSK o plnení úpravy, údržby a obnovy ciest, komunálnych služieb.

 

 

 1. Budete hľadať ako župan riešenia, ktoré budú vždy v prospech živostného prostredia? (ako napríklad, zelené strechy, zateplovanie, znižovanie emisií, využívanie BEV, EV, FCV automobilov vo firmách v pôsobnosti BSK)

Spektrum úloh ktoré obsahuje koncepcia „Smart City“ je témou viacerých reálnych riešení a výziev od globálych IT firiem ako IBM, Oracle, SAP. Smart City koncept je pomerne silno rozpracovaný Európskou komisiou, úspešne realizovaných projektov  Smart City regiónov  (Holandsko a Španielsko). Ak vyhrám voľby župana BSK , potom budú úlohy a riešenia  výziev Smart City bude pre mňa a môj tím našim  každodenným bojovým poľom.

Viac o kandidátovi nájdete na www.jakubeczupan.sk

 

 

Komentáre

 • 720p Odpovedať

  I conceive you have mentioned some very interesting details, regards for the post. Tiffy Hugh Jariah

  10. decembra 2020 na 8:31
 • full hd tek parça izle Odpovedať

  Now I am going to do my breakfast, after having my breakfast coming over again to read additional news. Nataline Hubie Youngman

  17. januára 2021 na 21:47
 • hd film izle Odpovedať

  Terlebih untuk permainan judi sendiri cukup banyak. Helaina Tobit Auburn

  18. januára 2021 na 1:45
 • film izle Odpovedať

  I visited various websites however the audio feature for audio songs current at this web site is actually excellent. Alanna Mahmoud Marianna

  18. januára 2021 na 19:39
 • 720p Odpovedať

  Rattling nice style and good subject matter, nothing at all else we need : D. Margery Fairleigh Searby

  29. januára 2021 na 21:46
 • access Odpovedať

  It is actually a nice and useful piece of info. I am glad that you just shared this helpful info with us. Please stay us up to date like this. Thanks for sharing. Danna Wildon Pacifica

  30. januára 2021 na 7:32
 • 720p Odpovedať

  Perfectly pent subject matter, thanks for entropy. Cordelia Ansell Anne-Marie

  30. januára 2021 na 9:36
 • watch Odpovedať

  Thanks a lot for the article. Thanks Again. Awesome. Carlyn Percy Dulci

  30. januára 2021 na 19:18
 • movies Odpovedať

  You could certainly see your enthusiasm within the work you write. Blancha Kurtis Stedman

  31. januára 2021 na 10:46
 • movies Odpovedať

  Awsome blog! I am loving it!! Will be back later to read some more. I am bookmarking your feeds also Georgia Linus Korff

  31. januára 2021 na 19:38
 • 720p Odpovedať

  Just checking in to show my agreement. Your piece is well structured Nice job! Harrietta Nestor Estren

  31. januára 2021 na 21:21
 • tek parca Odpovedať

  magnificent issues altogether, you simply gained a new reader. What could you recommend in regards to your post that you made some days in the past? Any positive?| Lishe Maximilien Jonie

  1. februára 2021 na 9:58
 • access Odpovedať

  After all, we should remember compellingly reintermediate mission-critical potentialities whereas cross functional scenarios. Phosfluorescently re-engineer distributed processes without standardized supply chains. Quickly initiate efficient initiatives without wireless web services. Interactively underwhelm turnkey initiatives before high-payoff relationships. Holisticly restore superior interfaces before flexible technology. Jessa Tobit Anjela

  4. februára 2021 na 13:38
 • hindi movie Odpovedať

  I am delighted that I observed this weblog, precisely the right information that I was looking for! . Mandy Elihu Jemie

  6. februára 2021 na 10:17
 • yabanci Odpovedať

  Good blog post. I absolutely love this site. Stick with it! Harmony Kellen Allister

  7. februára 2021 na 21:07
 • bedava Odpovedať

  just beneath, are numerous totally not related websites to ours, even so, they are surely worth going over Roberta Gordy Brasca

  8. februára 2021 na 4:36
 • dizi Odpovedať

  I enjoy reading a post that can make men and women think. Also, many thanks for permitting me to comment. Belicia Alexandre Jeb

  9. februára 2021 na 14:48
 • dublaj Odpovedať

  Thanks for the good writeup. It if truth be told was once a leisure account it. Look advanced to more delivered agreeable from you! By the way, how could we communicate?| Perle Massimiliano Emili

  10. februára 2021 na 10:46
 • turkce Odpovedať

  Wonderful story, reckoned we could combine a few unrelated information, nonetheless genuinely really worth taking a look, whoa did one master about Mid East has got extra problerms at the same time Ashil Chic Chaffee

  13. februára 2021 na 14:36
 • turkce Odpovedať

  Yes! Finally something about Home care services in Kent. Cynthia Abrahan Luben

  13. februára 2021 na 16:01
 • turkce Odpovedať

  Hey there! This post could not be written any better! Reading through this post reminds me of my good old room mate! He always kept talking about this. I will forward this post to him. Fairly certain he will have a good read. Thanks for sharing! Nedda Dom Constantin

  13. februára 2021 na 16:51
 • turkce Odpovedať

  Article writing is also a fun, if you be familiar with after that you can write or else it is difficult to write.| Teri Jareb Rik

  13. februára 2021 na 17:55
 • turkce Odpovedať

  excellent points altogether, you simply won a emblem new reader. What could you recommend about your submit that you just made some days ago? Any certain? Jocelyn Dudley Goldshlag

  13. februára 2021 na 18:40
 • turkce Odpovedať

  Well I really liked studying it. This post provided by you is very helpful for correct planning. Jenny Cosimo Adrian

  13. februára 2021 na 20:24
 • turkce Odpovedať

  I started mining it a few months ago and I feel satisfied that I started it, I do not think I could find a better option. Rosene Skip Grannias

  13. februára 2021 na 21:42
 • turkce Odpovedať

  Say, you got a nice blog. Really looking forward to read more. Awesome. Rosanna Loren Soneson

  14. februára 2021 na 0:35
 • turkce Odpovedať

  Nice blog here! Also your web site loads up very fast! What host are you using? Can I get your affiliate link to your host? I wish my web site loaded up as fast as yours lol Rosina Kelbee Nichy

  14. februára 2021 na 2:42
 • turkce Odpovedať

  Rime is an introduction to unproven calra.32essay.com/how-to-write/paper-art-history.html song repayment repayment for English Argot Learners, focusing on endanger advance, grammatical correctness, and self-editing. The five-week sure includes a flyover of teensha.32essay.com/for-students/federalist-papers-meaning.html central grammar lingo and understanding; scribble literary works utilitarian sentences and paragraphs. Brande Scottie Harmaning

  14. februára 2021 na 3:45
 • turkce Odpovedať

  Very nice article, totally what I was looking for. Wilie Herbert Kilah

  14. februára 2021 na 6:28
 • turkce Odpovedať

  Everything is very open with a clear description of the issues. It was definitely informative. Your website is extremely helpful. Thanks for sharing!| Janel Abner Ilaire

  14. februára 2021 na 10:07
 • turkce Odpovedať

  bad credits can happen at any point in your life so be prepared to always get some extra income;; Kip Giraldo Peggir

  14. februára 2021 na 16:58
 • turkce Odpovedať

  Judging from afar. The rise of extremism does seem scary. Angelle Beaufort Ruberta

  14. februára 2021 na 18:34
 • turkce Odpovedať

  Dilute to today, when there is a superabundance of anti aging ancillary be liable products like tone.gojimasker.nl/instructies/anti-aging-essential-oils.html creams, serums, gels and powders that all instruction to be this fount of youth. Some effort inex.gojijeugd.nl/handige-artikelen/cremes-chanel.html their anti aging sleight of clap finished with ingredients that beget a ton of well-ordered indented outlying into loykun.cremegoji.nl/hulp-van-de-dokter/tattoo-veer-met-tekst.html and bone up on on how lamina ages to tender on a shore up them up and some are suppositional hype. Maryjane Rockie Clapper

  14. februára 2021 na 20:08
 • turkce Odpovedať

  Hello, I think your site might be having browser compatibility issues. Laetitia Xenos Waly

  15. februára 2021 na 7:09
 • turkce Odpovedať

  Hello my family member! I wish to say that this article is awesome, nice written and include almost all important infos. I would like to look more posts like this . Gae Itch Levesque

  15. februára 2021 na 9:28
 • turkce Odpovedať

  wow, awesome blog article. Much thanks again. Cool. Genovera Gardner Wake

  15. februára 2021 na 12:09
 • turkce Odpovedať

  Good post. I learn something new and challenging on websites I stumbleupon on a daily basis. It will always be exciting to read articles from other writers and practice a little something from other websites. Jaynell Zack Goldfinch

  15. februára 2021 na 13:50
 • turkce Odpovedať

  Very flaky puffs, hard to resist, my family favourite. Zandra Lewes Charlton

  15. februára 2021 na 15:22
 • turkce Odpovedať

  We are a group of volunteers and opening a new scheme in our community. Adaline Lockwood Critchfield

  15. februára 2021 na 17:16
 • turkce Odpovedať

  Beautifully written and I cannot wait to read more! We are so proud of you, Emma! Sapphire Randie Auvil

  15. februára 2021 na 18:41
 • turkce Odpovedať

  You need to take part in a contest for one of the finest blogs on the web. I will recommend this blog! Amberly Ignacius Elliott

  15. februára 2021 na 20:39
 • erotik Odpovedať

  Betul sekali Jane, pola didik masa kini berbeda dari masa kita. Jadi, tidak selayaknya pemikiran lama diterapkan pada anak masa kini. Orangtua juga harus belajar berubah. Adrianne Killie Giacobo

  16. februára 2021 na 11:56
 • erotik Odpovedať

  Hello there. I found your web site via Google while searching for a related matter, your web site got here up. It seems to be good. I have bookmarked it in my google bookmarks to come back then. Gilda Whit Cornell

  16. februára 2021 na 13:22
 • turkce Odpovedať

  A wonderful serenity has taken possession of my entire soul, like these sweet mornings of spring which I enjoy with my whole heart. Jessica Cameron Beatriz

  16. februára 2021 na 20:19
 • erotik Odpovedať

  Thats a quite a huge transformation which can only be achieved if you are mentally strong and focused towards it. Very well done Varsha, you are an inspiration to many. Darya Adolphus Anitra

  17. februára 2021 na 10:11
 • 샌즈카지노 Odpovedať

  I gotta favorite this internet site it seems very useful very helpful Annadiana Asher Ebsen

  17. februára 2021 na 13:05
 • 샌즈카지노 Odpovedať

  Good blog post. I absolutely love this website. Stick with it! Mabel Felizio Emery

  17. februára 2021 na 15:27
 • erotik Odpovedať

  Hello, i believe that i noticed you visited my weblog so i came to return the choose?. I am trying to find things to improve my site!I assume its ok to use some of your concepts!!| Gerrilee Zeb Maurits

  17. februára 2021 na 17:49
 • erotik Odpovedať

  I always used to study article in news papers but now as I am a user of web so from now I am using net for content, thanks to web. Alisha Franny Hassett

  17. februára 2021 na 22:25
 • eyoncrbvgs Odpovedať

  Muchas gracias. ?Como puedo iniciar sesion?

  19. marca 2021 na 5:45
 • שירותי ליווי בתל אביב Odpovedať

  Hey there! I just want to offer you a huge thumbs up for your excellent info you have here on this post. Ill be coming back to your blog for more soon.

  7. júla 2022 na 14:53
 • Israel night club Odpovedať

  Nice post. I learn something totally new and challenging on sites I stumbleupon everyday. It will always be helpful to read articles from other writers and use something from other sites.

  30. júla 2022 na 20:03
 • דירה דיסקרטית בתל אביב Odpovedať

  An intriguing discussion is definitely worth comment. I do believe that you need to write more on this subject matter, it might not be a taboo matter but usually people dont speak about such issues. To the next! Best wishes!!

  16. augusta 2022 na 7:06

Pridaj komentár