Prečo kandidujem za predsedu VÚC

V súčastnosti je v Žilinskom kraji veľa  neriešených problémov, u ktorých už nie je predpoklad, že sa súčasnému vedeniu kraja podarí vyriešiť. Väčšinou sa problémy či termíny riešenia  len  posúvajú,  chýbajú  nápady riešení ,  prevláda stereotyp. Nadviažeme na pozitívne veci, ktoré sa urobili  – slušná štruktúra soc. zariadení, opravené niektoré úseky ciest, vybudovanie a označenie bicyklových trás,  no SNS má úplne inú predstavu o práci župana, dynamike rozvoja kraja, výstavbe cestnej siete, smerovania odborného školstva, sociálnej a zdravotnej starostlivosti. Program rozvoja žilinského  kraja vychádza z obrovského  potenciálu, ktorý stelesňujú najmä  regióny Oravy, Kysúc, Liptova, Turca a Považia. Potenciál spočíva v  prekrásnej prírode, liečivých prameňoch,  pracovitých a odborne zdatných ľudí, rozvinutého priemyslu a sieti vzdelávacích, zdravotných a sociálnych inštitúcii. Využiť treba aj geografickú polohu, kraj je to dopravným uzlom strednej Európy a poskytuje obrovské možnosti v rozvoji obchodu a cestovného ruchu. Je potrebné  vytvoriť podmienky  na rozvoj priemyslu, technológii a inovácii, v ktorých nájdu uplatnenie najmä mladí ľudia. Prioritou je modernizovať dopravnú infraštruktúru najmä cestnú sieť, zmeniť orientáciu odborného školstva a zvýšiť sociálnu a zdravotnú starostlivosť najmä pre staršiu generáciu a ľudí ktorí ju nevyhnutne potrebujú. Skúsenosti, ktoré som získal ako podpredseda vlády a minister školstva, generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest a univerzitný profesor by som rád využil pri  riadení žilinského samosprávneho kraja a tým zabezpečil jeho rozvoj a zvýšil úroveň sociálnej a zdravotnej starostlivosti.

Prierez životom Jána Mikolaja

Prof.Ing. Ján Mikolaj,CSc  sa narodil  19.10.1953 v Košiciach.
Promoval v roku 1977 na Vysokej škole dopravnej v Žiline a b rokoch 1977 až 1983 pracoval ako stavbyvedúci na viacerých dopravných a inžinierskych  stavbách – estakáda Žilina, Prieťah mestom Žilina, mostné stavby v Banskej Bystrici.
V roku 1983  nastúpil ako odborný asistent na Katedru  Železničného a cestného staviteľstva Vysokej školy dopravnej. V roku 1986  obhájil Kandidátsku dizertačnú prácu.
Docentom sa stal v roku 1990 a v roku 1998  bol vymenovaný za univerzitného profesora v odbore Teória a konštrukcie dopravných stavieb.

V roku 1990 absolvoval 9 týždňovú stáž na Nottingham University vo Veľkej Británii.V rokoch 1993 až 1995  vykonával funkciu prodekana stavebnej fakulty Žilinskej univerzity.

Od roku 1995 až do roku 1998 pracoval vo funkcii generálneho riaditeľa Slovenskej správy ciest . Podieľal sa na riadení prípravy a výstavby diaľnic a ciest najmä úsekov Bratislava – Žilina, Hybe – Važec, tunela Branisko a mnohých ďalších.   V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom Národnej rady Slovenskej republiky. V rokoch 2006 až 2010 bol podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. V súčasnosti je vedúcim Katedry technológie a manažmentu stavieb.

V rokoch 2006-2010 bol predsedom Rady vlády pre vedu a výskum SR.  Bol členom,  pracovnej skupiny Akreditačnej komisie vlády SR a predsedom Národného komitétu  World Road Association a International Road Federation. V rámci  Svetovej cestnej organizácie je členom výboru  –  Technical Commitee 1.2 Financing of  Road System.   Je predsedom komisie pre štátne záverečné skúšky, komisie na obhajobu doktorandských prác a predsedom komisie pre habilitačné a inauguračné konanie v odbore technológia a manažérstvo stavieb. Je členom odborovej komisie technológia a manažérstvo stavieb,  členom Slovenskej komory stavebných inžinierov a členom Slovenskej spoločnosti pre projektové riadenie.  Od roku 2010 je členom vedeckej rady Žilinskej univerzity, členom vedeckej rady Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity a členom vedeckej rady stavebnej fakulty technickej univerzity v Košiciach.

Podieľal na riešení viac ako 30 projektov najmä v oblasti  rozvoja dopravnej infraštruktúry,   metód  riadenia a financovania  investičných projektov, optimalizácie riadenia správy cestného hospodárstva a technológii stavieb.

Manželka Jána Mikolaja – Janka je riaditeľkou  materskej školy a má dve deti.

 

Error fetching: cURL error 60: The certificate issuer's certificate has expired. Check your system date and time.