Petra Hajšelová

Čo je mojim cieľom ?

Pracujem ako právnička so zameraním na sociálnu oblasť. Denne sa stretávam so zhoršovaním postavenia slušných ľudí u nás v kraji, ktorý ešte v rokoch 2004-2005 patril po Bratislavskom kraji k najdynamickejšie sa rozvíjajúcim krajom. Priznajme si to zhoršovanie ekonomických a hospodárskych výsledkov má značný podiel na zhoršovaní sociálnych podmienok. Okresy ako je aj Prievidza postupne upadajú a dokonca aj demografické výsledky sú značne negatívne. Politici a kandidáti nám niekoľko rokov štandardne prednesú pred voľbami ako sa budeme mať lepšie, ale po voľbách sa všetko vracia do starých koľají. Hnutie SME RODINA –  Boris Kollár je neštandardná strana a preto neštandardne na rozdiel od ostatných politických sľubov korektnou a transparentnou politikou chceme nie sľubovať, ale plniť si zodpovedne povinnosti voči svojim občanom. Mojim cieľom je pevne stáť na strane slušných ľudí, byť ich zástupcom a prinavrátiť dôveru v politikoch.

ŠTYRI ZÁKLADNÉ PROGRAMOVÉ PILIÉRE:

  1. BOJ PROTI KORUPCII A ROZKRÁDANIU

Prvým krokom k prosperite kraja je odstránenie korupčného správania a rozkrádania verejných financií. V spoločnosti sa veľa  hovorí o korupcií  a rozkrádaní a každý  štandardný politik hovorí len o tom, ako s tým bojovať .  Ja sa proti korupcii a rozkrádaniu postavím spôsobom, že JA budem vzorom protikorupčného správania sa . Chcem bojovať skutkami, nie zbytočnými  rečami.

  1. BEZPLATNÁ PRÁVNA POMOC PRE OBYVATEĽOV TRENČIANSKEHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA

Veľa ľudí sa na mňa obracia s prosbou o radu a pomoc. Mnohí z nich pociťujú, že im bolo ukrivdené zo strany štátu, orgánov verejnej správy, štátnych úradníkov a úradníkov miest a obcí. Uvedomila som si, že veľa ľudí nemá vedomosť o tom, na čo majú právo a aké sú ich povinnosti a sami sa nevedia  brániť proti krivosti páchanej zo strany úradníckemu aparátu. Ak sa stanem predsedkyňou TSK zriadim kontaktné miesto bezplatnej právnej pomoci, kde  právnici platení krajom budú pomáhať obyvateľom  Trenčianskeho samosprávneho kraja uplatňovať ich nároky, v prípade porušenia práva im pomôžu vypracovať žalobu, sťažnosť ,odvolanie a urobia všetky potrebné kroky k dosiahnutiu nápravy. Ako právnička som pomáhala jednotlivcom a ako predsedkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja môžem pomôcť  všetkým ľuďom kraja. VÚC má slúžiť svojim obyvateľom, pevne sa postaviť na ich stranu a tvrdo hájiť ich nároky, ktoré im právom patria.

  1. ZRUŠÍM ĽUĎOM POPLATKY ZA LEKÁRSKU POHOTOVOSŤ

V súčasnosti je stanovená poplatková povinnosť pri návšteve pohotovosti vo výške 1,99€. Okrem toho, že na pohotovosti  ľudia čakajú mnoho krát  hodiny na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, ešte si musia  za to aj platiť. Občania si platia povinné zdravotné poistenie a majú ústavné právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť. Ak sa stanem predsedkyňou Trenčianskeho samosprávneho kraja  každému obyvateľovi kraja bude poplatok za návštevu pohotovosti preplácaný TSK.

  1. AUTOBUSY PRE ŠTUDENTOV A DOCHODCOV ZADARMO

V súčasnosti študenti a seniori po preukázaní svojho statusu majú právo cestovať vlakom zadarmo. Avšak v našom kraji je mnoho obcí, kde bolo vlakové spojenie zrušené, alebo neexistuje. V tomto smere vidím veľkú diskrimináciu obyvateľov týchto dotknutých oblastí, ktorí si za cestu za vzdelaním alebo k lekárovi musia platiť, oproti tým, ktorí cestujú zadarmo vlakom. Ak sa stanem  predsedkyňou TSK túto diskrimináciu odstránim a seniori, študenti dotknutých oblastí  budú bezplatne cestovať prímestskou  autobusovou  dopravou.

Som človek,  ktorý pochádza z obyčajnej, slušnej a veriacej rodiny. Nemôžem sa  prizerať na fungovanie dnešnej spoločnosti, na rozpad rodín a nešťastie detí. Nemôžem sa prizerať na aroganciu a nezáujem štandardných politikov, ktorí mnohokrát ani netušia, čo trápi slušných ľudí.  Ja ich počúvam a mojou prioritou je pomoc. Avšak som pochopila, že ak nezmením fungovanie nastaveného systému, nedokážem pomôcť  všetkým. Chcem aby ľudia mali dôveru , že všetky finančné prostriedky trenčianskeho samosprávneho kraja budú použité na zlepšenie kvality ich života. Uvedomujem si, že funkcia predsedu samosprávneho kraja so sebou prináša vysokú mieru zodpovednosti, ale som odhodlaná a pripravená zastávať túto funkciu podľa svojho najlepšieho vedomia a svedomia, že budem konať v najlepšom záujme jeho obyvateľov.

Mojou výhodou je, že do politiky vstupujem s čistým štítom a nie som nikým riadená a manipulovaná. Zároveň nie som deformovaná politickými systémami, ktoré tu pred rokom 1989 a po roku 1989 boli a spôsobili v značnej miere chudobu slušných ľudí.

Neštandardná kandidátka Petra Hajšelová

Som členkou neštandardného politického hnutia a chcem sa neštandardne správať – čiže nekradnúť, neklamať a nepodvádzať, ale pevne sa postaviť na stranu slušných ľudí. Som presvedčená, že VÚC má vysokú mieru pôsobnosti na vládu pri presadzovaní zákonov a riešení ,ktoré by boli odrazom potrieb a záujmov obyvateľov v prirodzených regiónoch. Som človekom otvoreným a nebránim sa spolupráce s odborníkmi v jednotlivých oblastiach , ak takáto spolupráca má byť prínosom a zabezpečí zlepšenie fungovania Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pochopila som, že v mnohých prípadoch stačí tak málo, a to vypočuť si ľudí z praxe, ktorí pôsobia v jednotlivých oblastiach, vedia presne pomenovať nedostatky, ponúkajú jednotlivé, jednoduché riešenia, ktoré by boli prínosom. Ja som iná, neštandardná a mám záujem hľadať spoločné riešenia. Som názoru, že bez uvedenej spolupráce so subjektmi, ktoré ovplyvňujú kvalitu života našich obyvateľov sa dobrá a zodpovedná politika robiť nedá.

Zodpovednosťou a profesionálnym prístupom v rámci svojej profesie som vyriešila mnoho problémov svojich klientov. Profesiu právnika beriem ako poslanie a vďačnosť , ktorá prichádza od ľudí ktorým pomôžete je  potvrdenie toho, že svoju prácu robíte dobre.

Považujem sa za človeka so silným sociálnym cítením. Pozitívne výsledky sa mi podarili dosiahnuť  organizovaním rôznych zbierok na pomoc rodinám žijúcim pod hranicou chudoby, alebo ľuďom ktorý sa ocitli bez svojho zavinenia v neľahkej životnej situácií. Práve tu som si uvedomila, že existuje ešte veľa ľudí v spoločnosti, ktorí nezatvárajú oči pred utrpením iných a v rámci svojich možností majú snahu pomáhať .

Kraj potrebuje župana, ktorý nebude sedieť na dvoch stoličkách, ale jeho prioritou budú obyvatelia kraja a ich potreby. Som mladý človek a zároveň matka. Tak ako je matka vzorom správania sa pre svoje dieťaťa aj  politik by mal byť vzorom  pre občanov. Rodič zabezpečuje potreby pre svoje dieťa a kraj by mal zabezpečovať potreby pre jeho obyvateľov. TSK je predsa jedna rodina a tak netreba len hovoriť , ale aj tak konať.

Základné informácie o Petre Hajšelovej

Moje meno je  Petra Hajšelová , narodila som sa  v roku 1982 v Žiari nad Hronom. V súčasnosti dlhodobo bývam v meste Prievidza. Navštevovala som Strednú zdravotnícku školu v Banskej Bystrici , kde som sa počas praxe zoznámila  s fungovaním našich nemocníc a to  z pozície zamestnancov a pacientov.  Študovala som na Fakulte práva Janka Jesenského a  počas štúdia a po jeho skončení  poskytujem  právne služby ( právne poradenstvo, právne zastupovanie  ). Najviac sa špecializujem  v oblasti  rodinného práva, v  rámci ktorého  ak je to len trochu možné sa snažím  byť akousi mediátorkou medzi rodičmi, ktorí sa nevedia dohodnúť. Túto snahu v rámci rodinného práva považujem za správnu a nevyhnutnú najmä v  prípadoch, keď účastníkmi  konania sú aj maloleté deti. Nie je umenie vyhrať spor spôsobom, že rodičia voči sebe zostanú nevraživí, zlí a svoje deti vťahujú a používajú v boji proti sebe, ale umenie je zabezpečiť ich ďalšiu spoluprácu a dôstojnú  komunikáciu súvisiacu s výkonom ich rodičovských práv a povinností sledujúc najlepšie záujmy  ich maloletých detí. Úspešne som vyriešila konsenzom účastníkov konania rôzne rodinné, susedské a obchodné spory, v rámci ktorých došlo k spokojnosti oboch strán sporu.

Samozrejme vždy neoblomne  stojím na strane občana v prípade, keď  som  presvedčená, že mu nárok nebol priznaný, hoci mu právom patrí. Zároveň  sa vždy snažím  pomôcť každému, kto sa mňa obráti s prosbou o pomoc alebo poskytnutie rady  prostredníctvom správ a mailov, pretože mnohokrát ľudia nemajú informácie o svojich nárokoch, o tom na koho sa môžu obrátiť a kde majú riešiť svoje neľahké životné situácie.

Angažujem sa v rámci pomoci  rodinám a jednotlivcom, žijúcim  pod hranicou chudoby, ktorí si nevedia pomôcť sami  a to vlastnou účasťou (  finančnou alebo vecnou ) a zároveň organizovaním rôznych  zbierok ošatenia a základných potrieb.

Považujem  sa za  človeka, ktorý je flexibilný  a vie pracovať pod stresom. Patrím  medzi kreatívne a pozitívne naladené osoby  a rada pracujem s ľuďmi. Mám rada výzvy a nebojím sa ísť do nových vecí.